Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan, koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Zahtjev za pristup informacijama da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u NMB Vukovar je Damir Matijašević.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:

Nacionalna memorijalna bolnica “Dr. Juraj Njavro” Vukovar
32000 Vukovar, Županijska 35

ili elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@ob-vukovar.hr
Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi i popunjava Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan za preuzimanje obrazaca-za korisnike na ovoj stranici.

Preuzimanje obrazaca – za korisnike

 

Usmeno postavljen zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama upravne zgrade Bolnice.

Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 032 452-009 i putem telefaxa broj 032 452-002. Nepotpuni zahtjevi se ne mogu uputiti u postupak.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja valjanog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na e-mail: ppi@pristupinfo.hr

Napomena

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html