Anesteziološka ambulanta

Svaki pacijent, prije planiranog operativnog zahvata, mora biti obaviješten o perioperativnom riziku i mogućim komplikacijama. Procjenu navedenog rizika vrši anesteziolog u anesteziološkoj ambulanti na osnovu razgovora, pregleda i dodatne obrade. Kod nekih se bolesnika odgovarajućom prijeoperativnom pripremom i optimizacijom stanja rizik može značajno smanjiti. Da bi smo obim dodatne obrade prilagodili svakom pacijentu te proveli adekvatnu prijeoperativnu pripremu, pacijent se, nakon postavljene indikacije za operaciju, javlja u našu ambulantu. Nakon razgovora i pregleda te uvida u postojeću medicinsku dokumentaciju anesteziolog određuje obim prijeoperativne obrade prilagođen svakom pacijent, pruža informacije o tome što je anestezija, daje upute o korekciji trajne medikacije, preporučuje odgovarajuću prehranu, korekciju navika itd. Kod prvog boravka u ambulanti pacijenti dobiju obrazac za informirani pristanak u kojem također dobiju informacije o anesteziji i popunjavaju upitnik o ranijim i kroničnim bolestima, postojećoj medikaciji, alergijama i navikama. Ocjena perioperativnog rizika konačno se postavi i predoči pacijentu najčešće pri drugoj posjeti ambulanti, nakon uvida u tražene pretrage i dijagnostičke postupke te nakon provedene prijeoperativne pripreme. Pacijent, nakon dogovora o vrsti anestezije, svojim potpisom na obrascu za informirani pristanak potvrđuje da je obaviješten, da je razumio i da pristaje na predočeni rizik (za maloljetne osobe potpisuje roditelj ili staratelj, za one kojima je oduzeta poslovna sposobnost potpisuje skrbnik).

Anesteziološka ambulanta radi od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, rad s pacijentima od 9 do 14 sati.

Cilj nam je pokrenuti ambulantu za bol jer imamo obučen kadar .Nedostaje nam prostor pa se ova djelatnost obavlja kao konzilijarna djelatnost kod hospitaliziranih pacijenata.