EU1

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj,

Operativni program “Koherentnost i kohezija”

NAZIV PROJEKTA

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana

EU OKVIR

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru:

  • Prioritetne osi 8. Socijalno uključivanje i zdravlje;
  • Investicijskog prioriteta 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici;
  • Specifičnog cilja 9a2 – Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja.
FINANCIRANJE

Financiranje dijelom od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dio od 15% financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

NOSITELJ PROJEKTA

Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

VRIJEDNOST PROJEKTA

44.548.819,06 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

37.866.496,20 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2016.-2019.

VODITELJ PROJEKTA

mr. sc. Vesna Bosanac, dr.med.spec.pedijatar

PROJEKTNI TIM

dr. sc. Ljiljana Blažević, zamjenik voditelja
Smiljka Dudaš, mag.oec.
Davor Arežina, dipl.oec.
Ivana Azenić Dubravčić, dipl.iur.
Željko Hirjovati, ing.el.
Damir Matijašević, informatičar
Jasmina Jelisavac, administrator projekta

O PROJEKTU

Temeljem natječaja za dodjelu bespovratnih potpora pod nazivom „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“ koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, OŽB Vukovar je izradila projektni prijedlog te isti 19. rujna 2016. godine predala nadležnom tijelu (SAFU) na odobrenje.

Projektom je predviđena rekonstrukcija, prenamjena i dogradnja objekta dnevne bolnice Odjela za psihijatriju, kao i nabava opreme za sve dnevne bolnice koje djeluju u OŽB Vukovar, ukupne procijenjene vrijednosti investicije 44.548.819,06 kuna, na što je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva, Vukovarsko-srijemska županija i Upravno vijeće OŽB Vukovar.

Nakon provedenog postupka ocijene projektnog prijedloga, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o financiranju projekta, temeljem koje odluke je dana 08. veljače 2017. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Projektni tim koji je izradio projektni prijedlog, ujedno je zadužen i za praćenje i provedbu projekta, te sa provedbom projektnih aktivnosti nastavlja prema predviđenom planu.

CILJEVI PROJEKTA
  • Izvesti rekonstrukciju, izgradnju i opremanje postojeće stare i devastirane zgrade za psihijatrijsku dnevnu bolnicu.
  • Nabaviti opremu nužnu za dnevne bolnice kirurgije, ortopedije, urologije, neurologije, interne medicine i otorinolaringologije.
  • Smanjiti bolničke liste čekanja, povećati učinkovitost i smanjiti troškove bolničkog liječenja.

Izvještavanje o napretku projekta

DODATNE POVEZNICE

http://www.strukturnifondovi.hr