Autor: admin

22. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i odobrenom Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u svrhu pripravništva…

22. rujna 2023.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2017. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/17-01/121, URBROJ: 534-03-2-2/3-17-3 od 28. kolovoza 2017. godine, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2021. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/21-01/140, URBROJ: 534-07-2-8/7-21-03 od 07. lipnja 2021. godine, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2022. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/22-01/83, URBROJ: 534-07-2-83/7-22-02 od 18. svibnja 2022. godine, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2023. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/23-01/121, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-02 od 02. lipnja 2023. godine, odobrenja Dopune Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2023. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/23-01/121, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-04 od 12. rujna 2023. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15) ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje Natječaj za prijam specijalizanata

22. rujna 2023.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-01/23-03/40, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-16 od 05. rujna 2023. godine i članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro“ Vukovar objavljuje Natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme – doktor medicine, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

21. rujna 2023.

Na osnovi članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar Ravnatelj je dana 20. rujna 2023. godine donio Odluku o izabranim kandidatima po natječaju za radno mjesto 4 (četiri) medicinske sestre/medicinska tehničara

13. rujna 2023.

Testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova za kandidate koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave na natječaj objavljen 01.09.2023. godine u “Narodnim novinama” broj: 101/2023, za prijem 4 (četiri) medicinske sestre/tehničara održati će se dana 19. rujna 2023. godine (utorak) u 10,00 sati.

3. rujna 2023.

U Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar od 2. do 4. rujna 2023. godine u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata održana je 1. Konferencija pod nazivom “Domovinski rat temelj budućnosti”. Partner u organizaciji Konferencije bila je Nacionalna memorijalna bolnica “DR. Juraj Njavro” Vukovar.

Tijekom prvog dana kongresa sudionici su obišli Nacionalnu memorijalnu bolnicu “Dr. Juraj Njavro” Vukovar, te posjetili Vukovarski vodotoranj. U večernjim satima u sklopu Kongresa u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar prikazan je dugometražni dokumentarni film “Srce Vukovara”.

U subotu, 2. rujna 2023. godine, drugoga dana konferencije nakon svečanog otvorenja dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima. Tijekom trajanja Konferencije održano je dvadesetak predavanja na temu Domovinskog rata, uloge medicinskih sestara u Domovinskom ratu, palijativne skrbi, itd. Po završetku predavanja održana je Skupština Hrvatske udruge medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata.

Zadnjega dana Konferencije sudionici su posjetili Muzej Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar, Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i Spomen dom Ovčara.

Posted in Događanja