Natječaj: 2 radiološka tehnologa i 1 magistar ekonomije

14. prosinca 2022.

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, KLASA: 100-1/22-03/13, URBROJ: 534-04-l-1/8-22-74 od 24. studenog 2022. godine,
članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar i članka 24. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” Vukovar objavljuje natječaj za prijem radnika na neodređeno vrijeme: 2 RADIOLOŠKA TEHNOLOGA I 1 MAGISTAR EKONOMIJE.