Natječaj za prijam specijalizanata

24. kolovoza 2022.

Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, klasa: 131-01/20-01/201, urbroj: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine itd., ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje slijedeći natječaj.