Pristup informacijama
KATALOG INFORMACIJA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE VUKOVAR
Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i članka 34. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar, ravnatelj Bolnice, dana 14. siječnja 2013. godine donio je Odluku o ustrojavanju Kataloga informacija.
Namjena Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Bolnica.
Korisnik prava na informaciju (domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Bolnici.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
32000 Vukovar, Županijska 35

ili elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@ob-vukovar.hr

Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi i popunjava Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na web-stranici Bolnice.
Usmeno postavljen zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Bolnice.
Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 032 452-009 i putem telefaxa broj 032 452-002.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev proslijediti ćemo u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.85/15.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Ostali propisi

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07. i 86/12.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html

Opći porezni zakon
http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1175

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. I 27/11.)
http://www.dziv.hr/files/File/zastita/zakon_autorsko_HR.pdf

Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html

Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10. i 143/12.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_483.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3036.html

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.godinu PDF
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.godinu PDF
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.godinu PDF
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.godinu PDF

PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-